Clamato Preparado Tomato Cocktail, 32 Fl Oz Bottle

Cocktail, Tomato, Bottle