Kodiak Flapjack, Cinnamon & Maple, Protein Packed 2.26 oz