Zantac 75 Acid Reducer Blister pack

ZANTAC 75 TAB