Johnson & Johnson JOHNSONS BABY POWDER 4 OZ

Powder, Baby, Bottle